Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak (BA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK (klasszika-filológia szakirány)

Időterv

Dobozmodell

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

– szakképzettségek:

ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika-filológia szakirányon

választható szakirány: klasszika-filológia (latin, ógörög)

A képzési idő: 6 félév

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan gyakorlati ismeretekkel is rendelkező szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az ókortudomány területén, betekintést nyerve az orientalisztikába. Alapszinten ismerik az ókori Mediterráneum és a vele érintkező területek népeinek és országainak történetét, kultúráját, valamint a választott szakiránynak megfelelően az ókori Közel-Keletről, az ókori Egyiptomról és a klasszikus antikvitásról elmélyültebb tudásra tesznek szert. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szakon végzettek képesek:

– a szakirányuknak megfelelő terület történetének és művelődéstörténetének ismeretére;

– két-két ókori nyelv (görög-latin) legalább középszintű ismeretére;

– az ókortudomány és a választott szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjainak és a főbb kutatási módszereinek kreatív alkalmazására;

– az egyes szakirányokon megszerzett ismereteket írásban és szóban magyarul hatékonyan kommunikálni;

– a megszerzett információk, a megismert érvek és elemzések különböző szempontok szerinti bemutatására, átgondolására;

alkalmasak:

– a szakirányuknak megfelelő ismereteket igénylő munkakör ellátására;

– a kulturális életben (pl. könyvtárak, múzeumok, könyvkiadók, médiák) a szakirányuknak megfelelő idegennyelv-tudást és egyéb, elsősorban történeti-kultúrtörténeti ismereteket igénylő feladatok ellátására;

– az ókori és a keleti kultúrák ismeretét igénylő, idegenforgalmi-turisztikai jellegű munkakörök ellátására.

Rendelkeznek a választott szakirány nyelve és kultúrája iránti motivációval és elkötelezettséggel, valamint az idegen nyelvi ismereteken túl együttműködő és kommunikációs készséggel, továbbá meg vannak győződve a megismert kultúrákról szóló megalapozott ismeretek fontosságáról.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit

A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit

A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 72 kredit

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

– alapozó ismeretek: 26–30 kredit

filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, alapozó elméleti ismeretek (irodalomelmélet, elméleti nyelvészet, esztétika, történelemfilozófia, társadalomfilozófia); az ókori és keleti kultúra területeit áttekintő ismeretkörök (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet);

– szakmai törzsanyag: 135–145 kredit, ebből

a) szakmai alapozó modul: 16–20 kredit

két ókori nyelv ismeretkörei (görög, latin); az ókori Mediterráneum népei, gazdasági és szellemi kapcsolatok a Mediterráneum területei között;

b) a választott ókori nyelv és kultúra speciális ismeretei: 70–75 kredit

nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk, szabadon választható tanegységek a képzési ágon belül:

klasszika-filológia szakirány:

nyelvi képzés: ógörög és latin grammatika, auktorolvasás,

egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek: régiségtan, mitológia, verstan-metrika, irodalomtörténet, színháztörténet, tudománytörténet, numizmatika, epigrafika, zenetörténet,

specializáció: görög és/vagy latin specializáció (ógörög, bizánci görög, latin, középlatin, újkori latin, patrisztika);

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit

ca) az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi ismeretei,

cb) a második szak szakterületi ismeretei.

A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai, pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit

Szakmai gyakorlat: –

Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika–filológia szakirányon spanyol is) nyelvekből legalább egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.