Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Klasszika-filológia mesterképzési szak (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

2017. szeptember 1. után: képzési terv

2017. szeptember 1. előtt: időterv és dobozmodell

További információk

A mesterképzési szak megnevezése: klasszika-filológia (Classical Philology)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–    végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

–    szakképzettség: okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

–    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Classical Philologist

Képzési terület: bölcsészettudomány

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

- teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya.

- a feljebb meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A képzési idő: 4 félév

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori – adott esetben kora újkori – európai kultúráról. A választott specializációnak megfelelő nyelvet (latin, ógörög, középkori latin, újkori latin vagy bizánci görög) magas szinten ismerik. Képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– felsőfokon a latin és/vagy az ógörög nyelvet,

– a klasszikus (antik) latin és/vagy görög (vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin és/vagy görög) nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket,

– áttekintő módon az antikvitás (vagy az annak örökségére építő középkor) irodalmának és kultúrájának egészét,

– a fentebbiek jelentőségét az európai kultúrában és az ókortól máig terjedő gondolkodástörténetben és egyetemes civilizációs folyamatokban,

– a premodern és a modern nyelv-, irodalom- és kultúratudomány (különböző módszereinek) alkalmazhatóságát a fenti nyelvek, irodalmi alkotások, műfajok, kulturális jelenségek stb. megismerésében.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a klasszikus (antik) latin és/vagy görög nyelvvel és kultúrával (vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin és/vagy görög nyelvvel) összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,

– a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a klasszikus (vagy a középkori) latin és/vagy görög nyelv és kultúra vonatkozásában,

– a klasszikus (vagy a középkori) latin és/vagy görög nyelvvel, irodalommal és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége,

– együttműködési készség,

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás,

– fogalmi gondolkodás,

– az absztrakció képessége,

– kritikai attitűd,

– értékközpontúság,

– jó kommunikációs képesség.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit;

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 60-75 kredit;

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit;

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;

A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 20-30 kredit:

filológia (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, irodalmi művek értelmezése, leíró nyelvészet (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, a görögséggel (Bizánccal) és Rómával (a középkori Nyugat-Európával) érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia, esztétika, vallástörténet, egyháztörténet, régészet-művészettörténet, retorika és poétika, természettudomány, kultúrtörténet (a kultúra további területei: jog, színháztörténet)] 20-30 kredit.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 80-95 kredit:

Differenciált szakmai ismeretek:

a) választható speciális programok ismeretei 40-45 kredit:

választható programok (latin, ógörög, antik örökség) szerint: nyelvfejlesztés (ógörög, latin grammatika, stilisztika, stb.), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás), speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka, konferencia-részvétel beszámolóval;

b) a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei 20-30 kredit;

diplomamunka: 20 kredit

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél, vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.