Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Latintanár mesterképzési szak (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

LATINTANÁR MA

Időterv

Dobozmodell

A szakképzettség oklevélben szereplő,

– magyar nyelvű megjelölése: okleveles latintanár;

– angol nyelvű megjelölése: teacher of Latin.

 

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

 

Szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:

 

Szakterületi ismeretek:

 

– A latin szöveg grammatikája, lexikája, történeti, filozófiai, vallás- és kultúrtörténeti vonatkozásai.

– A latin irodalom legfontosabb alkotói életművének áttekintése, a latin irodalom főbb tendenciáinak ismerete; a modern irodalomtudomány és esztétika elemzési módszerei szerinti irodalomértés.

– Az ógörög nyelv alapvonalai, könnyebb görög szövegek fordítása.

– Az antik (görög-latin) világ történetének (földrajzának), irodalmának, vallásának, művészetének főbb vonalai, történeti, nyelvi és kulturális (főképp irodalmi) kapcsolatai az ókori keleti és az antikra támaszkodó közép- és újkori európai civilizációkkal, különös tekintettel Pannóniára és a latin nyelv szerepére Magyarország kultúrájában.

– Az ókori gyűjteménnyel rendelkező múzeumok anyagának ismerete. Tárlatvezetési ismeretek, a topográfia és a tárgytörténet kérdései, a feliratok olvasásához szükséges epigráfiai alapvetés.

 

Szakmódszertani ismeretek:

 

– Latin szakmódszertan: a latintanításban alkalmazható módszerek az irodalmi szövegek feldolgozásában (pl.: szöveg szituálása, lexikai, nyelvtani feldolgozása, a hozzá kapcsolódó művelődéstörténeti ismeretek bemutatásának lehetőségei, a szöveg magyar nyelvű értelmezése). A tankönyvek és segédletek kipróbálásához szimulációs gyakorlatok. A gyakorlatok, szemléltető anyagok, játékok önálló elkészítése. A latin nyelv és kultúra tanításának jelentősége a személyiség fejlesztése érdekében.

– A latin tanításának klasszikus, kétnyelvű tradíciója, a közvetítő készség mérésének elmélete, a fordítás elméletének alapkérdései, a lexika fordításnak problémái, grammatika, az egyszerű és az összetett mondat fordításának kérdései.

 

– Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Tananyagkészítés, projektmunka. Felkészülés a tanítási gyakorlatra. Multimediális nyelvtanítási ismeretek. Differenciált munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana. A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a nyelvvizsgák. A vizsgafeladatok készítése, kipróbálása, ellenőrzése, bankosítása. A vizsgák minőségi kritériumai: a validitás és a megbízhatóság.